Mitsubishi Heavy Industries 2kw Split System

$745.00

2kw split system SRK20ZKIT